Monica Job – Job&Zo V.O.F.

KvK 74126296

BTW NL859781306B01

Rotterdam

Artikel 1. *Begrippen Algemene Voorwaarden*

1.1. Monica Job – Job & Zo V.O.F – verder te noemen MJ, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 74126296 en levert diensten op het gebied van advies & begeleiding op het gebied van persoonlijke en zakelijke groei, workshops & trainingen.

1.2. Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan MJ heeft verstrekt, dan wel haar haar eventuele rechtsopvolger (s).

1.3. De klant of client is de persoon of personen ten behoeven van wie MJ haar diensten verleent.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met MJ.

1.5. MJ behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 2. *Voorwaarden deelname coaching programma’s*

2.1. In mijn programma’s deel ik mijn kennis, mijn ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Ik sta binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van/bij de verschillende programma’s.

Artikel 3. *Inschrijf en betalingsvoorwaarden*

3.1. Na je inschrijving/ akkoordverklaring; ontvang je een email met bevestiging van je inschrijving voor het coachingspakket de factuur en de algemene voorwaarden. De coachingssessies via Zoom worden voor aanvang van het coachingspakket ingepland in onderlinge overeenstemming. Je bent zelf verantwoordelijk voor het optijd op nemen van het aantal sessies die bij het coachingspakket horen, deze dien je binnen het traject af te nemen. Je dient 50% van de totale factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij dit nader is overeengekomen.

3.2. Let wel, je inschrijving is ten alle tijden bindend. Ook wanneer er onderling is afgesproken om op een later tijdstip (gedurende het eerste deel van het traject ) de factuur te voldoen. Indien je annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, vindt er geen restitutie plaats.

3.3. Indien het coachingspakket door onvoorziene omstandigheden van MJ niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de coaching nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd. Is er sprake van een tussentijdse opzegging, dan dient er betaald te worden tot en met de maand, waarin de opzegging schriftelijk plaatsvond.

Artikel 4. *Verplichtingen opdrachtgever*

4.1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met MJ overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan MJ verschuldigd.

4.2. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van MJ. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die MJ nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

Artikel 5. *Inspanningsverplichting*

5.1. MJ, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat MJ niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. *Tarieven, Kosten & Prijzen*

6.1. In de offerte van MJ staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door MJ voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

6.2. De door MJ opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan MJ te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 7. *Facturering & Betalingsvoorwaarden*

7.1. Het honorarium van MJ en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door MJ steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van MJ kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

7.2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

7.3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan MJ over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door MJ worden opgeschort, dit zonder dat MJ dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is MJ in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

7.4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan MJ of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door MJ te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

7.5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is MJ gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

7.6. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door MJ plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is MJ gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 8. *Annuleringsvoorwaarden*

8.1. Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van MJ, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

8.2. Deelname aan workshops: Annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

8.3. Deelname aan events: Bij een annulering i.v.m. Privé omstandigheden zoals een begrafenis, ziekte etc. kun je in overleg gebruik maken van de mogelijkheid om voor het door jou geïnvesteerde bedrag in de vorm van een coachingssessie of een ander gelijkwaardig product/dienst af te nemen.

8.4. Incompany workshops of presentaties: Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

8.5. Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

8.6. Coachingstrajecten/ deelname aan programma’s: Na akkoordverklaring, ook via de mail en- of telefonische toezegging, ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

8.7. Incompany trajecten: Na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten

Artikel 9. *Tussentijdse beëindiging van de opdracht*

9.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9.2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft MJ desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

9.3. MJ mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. MJ houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 10. *Intellectueel eigendom/ auteursrecht*

10.1. Programma’s, modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen ( visualisaties, werkboeken, audiotrainingen) die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door MJ voor de uitvoering van het programma zijn en blijven het eigendom van MJ.  Openbaarmaking of het kopieëren van één of meerdere van deze zaken is niet toegestaan. Op alle door MJ ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 11. *Geheimhouding*

11.1. MJ is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. MJ houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 12. * Lidmaatschap Soul&Business Academy*

12.1. Als je deelneemt aan de ‘Soul&Business Academy’ heb je hiertoe toegang zolang je lid bent. Als je jouw lidmaatschap beëindigd, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd.  Minimale duur van het lidmaatschap is 3 maanden. Na deze 3 maanden kun je van maand tot maand je lidmaatschap opzeggen. Gelieve 7 dagen voor de incasso uitvoering. Als de incasso is geweigerd en de nieuwe factuur is reeds verzonden, dan dient deze betaald te worden door jou. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

12.2. Na 3 maanden (of een jaar )  wordt je abonnement automatisch verlengd tenzij je dit zelf opzegt in de online omgeving of een mail stuurt naar ons supportteam.

12.3. Cancel je de automatische incasso (zonder toestemming van ons) voordat alle termijnen betaald zijn dan ontvang je een factuur voor het resterende bedrag.

12.4. Er vindt nooit restitutie plaats, dit wordt altijd gecompenseerd met de toegang / deelname aan een ander programma en – of persoonlijke coaching. Dit omdat de content al direct geleverd wordt en dat zijn waarde heeft.

13. * Herroepingsrecht*

13.1. Op het moment, dat je lid wordt van de Soul & Business Academy, of een ieder ander programma wat hieronder valt – zoals bijvoorbeeld – Manifesteer je Imperium – krijg je direct toegang tot alle content van deze Academy. In Nederland geldt de wet Herroepingsrecht. ( dat je 14 dagen de tijd hebt om de koop te ontbinden) Echter geld dat niet op het moment dat het gaat om online programma’s. Op het moment dat je toegang krijgt tot alle content – en je het dus direct allemaal kunt downloaden –is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van het Herroepingsrecht. Dat recht vervalt op het moment dat je direct toegang krijgt tot alle content. 

13.2. Daarbij dient er ook nog aan een aantal voorwaarden te voldoen om restitutie te laten plaatsvinden, namelijk;

  1. Je dient het huiswerk te hebben gemaakt, die aan de module gekoppeld is.
  2. Je dient de vragen te stellen, bij de bijbehorende Q&A’s, die iedere maand plaatsvinden.
  3. Je dient voldoende contact, eventueel persoonlijk contact te hebben gehad met de Community Manager/ Coach om, om coaching en mentoring te vragen.

13.3. De content is zo gestructureerd, dat je stap voor stap –op de juiste manier – je doel/resultaten behaald. Iedere module weer.

Ik ben overtuigd van de kwaliteit van de programma’s die ik lever en in combinatie met de tijd en energie die je er zelf in steekt, kan het niet anders zijn dan dat je resultaten behaald. Wanneer je vind dat het geen verschil voor je maakt, dan kun je je investering, alleen onder deze voorwaarden, terug krijgen.

13.4. Wij brengen €97,00 ex. BTW administratiekosten in rekening en mocht er een live dag hebben plaats gevonden, waaraan je deelgenomen hebt, dan brengen wij nog eens €397,00 ex. BTW in rekening. Alleen als je aan deze voorwaarden voldoet, is annuleren mogelijk. Dan kun je een mail sturen naar info@monicajob.nl, met een beschrijving van de reden waarom het programma niet aan je wensen voldoet en je niet het resultaat geeft waar je naar verlangt.

13.5. Recht op annulering geldt niet als het een kwestie is van persoonlijke voorkeur, aangezien het voor aanschaf duidelijk is wat je kreeg.

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is vervalt het recht op de annulering. In alle andere gevallen ontvang je zonder bezwaren per ommegaande je geld retour..

Artikel 14. *Bijzondere Bepalingen*

14.1. MJ behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan MJ.

14.2. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

14.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.